Registreer als nieuwe klant
Vul de gegevens van de ouders en maak hierbij gebruik van onderstaand formulier:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Voorletters:
Voornaam(*):
Tussenvoegsel:
Achternaam(*):
Geslacht(*):
Woonwijk:
Adres(*):
Postcode(*):
Plaats(*):
Geboortedatum(*):
Relatie met kind:
Nationaliteit:
Telefoonnummer(*):
Mobiel nr:
telnr. bij afwezigheid(*):
E-mail(*):
Naam rekeninghouder:
IBAN:
BIC:
Betalen via automatische incasso:
Factuur via e-mail:
BSN (BurgerServiceNummer)::


Waar wordt gesproken over PWH wordt Stichting Peuterspeelzaalwerk Heerlen bedoeld.

Incassering van de maandelijkse ouderbijdrage vindt, bij voorkeur plaats, via automatische incasso. Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso brengen wij 2,50 euro administratiekosten (per maand) in rekening.


Uw kind kan definitief geplaatst worden als aan de volgende voorwaarde voldaan is:

U heeft uw (verzamel) inkomensgegevens of verklaring geen inkomensgegevens ingeleverd bij het centraal bureau.

Uw kind heeft de leeftijd van twee jaar bereikt.